- طراحی و توليد تجهيزات سفارشی

- برنامه نويسی تجهيزات جديد آزمايشگاهی

- اندازه گيری و پردازش کميتهای شيميايی، زيستی و فيزيکی

- تجهيزات محيط زيست، پزشکی و دامپزشکی

- تکميل و ارتقاء تجهيزات آزمايشگاهی موجود با اضافه نمودن قابليت اسکن طول موجها يا ساير سيگنالها، نمايشگرهای عددی، حافظه، رابط رايانه و ...

- جايگزينی ثباتهای ( رکوردر ) کاغذی و نمايشگرهای عقربه ای (قياسی) با سخت افزار و نرم افزار مناسب

- مهيا نمودن اتصال سری يا موازی سنجه ها و تجهيزات آزمايشگاهی

- کنترل، حفاظت و برنامه نويسی راکتورها، پلنتها و آزمايشگاهها

- سنجش از راه دور، پردازش و ذخيره دراز مدت اطلاعات

- ساخت ابزارهای سنجش بر پايه حسگرها / سنجه ها

- خودکار سازی ( اتوماسيون ) و بازسازی تجهيزات آزمايشگاهی و صنعتی

- دريافت داده ها، پردازش داده ها،استنتاج نتايج و ذخيره آنها بطور همزمان

-امکان سنجی و مطالعه طرح ها instru2