اصطلاح زيست سنجی (بيومتريک) به مطالعه روشهای منحصر به فرد شناسايی (تشخيص هويت) افراد که بر اساس يک يا چند مشخه رفتاری يا فيزيولوژيکی ميباشد، اطلاق ميشود.

biometrics

با استفاده از الگوريتمهای پيچيده نرم افزاری و ماژولهای سخت افزاری، مشخصه های آثار انگشتان ( يا ساير اعضای مورد نظر ) استخراج شده و مقايسه می شوند. اين ابزار بطور گسترده برای احراز هويت و شناسايی افراد استفاده ميشود.

finger

نقاط مشخصه اثرانگشت امروزه، اسکنرهای آثارانگشتان و کف دستها در بانکها، فرودگاهها و ايستگاههای پليس استفاده ميشود.

livescanner

يک اسکنر با کاربری پليسی و قضايی