تقدرنامه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

1- تقدرنامه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

 

جشنواره علم تا عمل سال 92 خراسان رضوی

2- جشنواره علم تا عمل سال 92 خراسان رضوی

 

 

اینترفیس اسپکترومتر جرم ابزار دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی

3- اینترفیس اسپکترومتر جرم ابزار دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی

 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، اینترفیس دستگاه FTIR فیلیپس

4- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، اینترفیس دستگاه FTIR فیلیپس

 تأییدیه طرح سرویس دهدنده جیبی ابری دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

5- تأییدیه طرح سرویس دهدنده جیبی ابری دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

تکنولوژی ژاپن FUSION تأییدیه طرح سرویس دهنده جیبی ابری،شرکت

6- تکنولوژی ژاپن FUSION تأییدیه طرح سرویس دهنده جیبی ابری،شرکت


شرکت پژوهشی و فناوری پتروشیمی

7- شرکت پژوهشی و فناوری پتروشیمی

 

 

 

 

 


تقدیرنامه گروه مهندسی شیمی

8- تقدیرنامه گروه مهندسی شیمی

 

شرکت پزوهش فن آوری مرکز تهران - اینترفیس  دستگاه کاتاتست

9- شرکت پزوهش فن آوری مرکز تهران اینترفیس mfc دستگاه کاتاتست


مطالعه و برآوردفنی پروژه کودهای گوگردی گرانول ، منطقه اقتصادی سرخس شکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران

10- مطالعه و برآوردفنی پروژه کودهای گوگردی گرانول ، منطقه اقتصادی سرخس شکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران 

 

فرم ارزشیابی دانشگاه تربیت مدرس

11- فرم ارزشیابی دانشگاه تربیت مدرس