شماره کارت بانکی: 3826-7055-2314-6280

شماره شبا: IR530140040000710117915953

به نام شرکت صائب فنون توس

کدرهگیری و سایر اطلاعات پرداخت، لطفا به ایمیل info@sft.co.ir  ارسال گردد