گستره کاری ما :

- ساخت ابزارهای سنجش بر پايه حسگرها / سنجه ها

- خودکار سازی ( اتوماسيون ) و بازسازی تجهيزات آزمايشگاهی و صنعتی

- جايگزينی ثباتها و راسمهای کاغذی

- عقربه ای با رابطهای الکترونيکی و کامپيوتری

- دريافت داده ها، پردازش داده ها، استنتاج نتايج و ذخيره آنها بطور همزمان -امکان سنجی و مطالعه طرح ها

instru