گروه شیمی- دانشکده علوم - دانشگاه شهید رجایی تهران 1) اتوماسیون اسپکتروفتومتر UV-Vis Ultrospec III با استفاده از نرم افزار ویندوز XP اسپکتروفتومترها برای تعیین طول موج نور جذب شده به وسیله مواد در محلول به کار می روند. آنها برای تعیین مقدار مواد در محلول استفاده می شوند و یک ابزار ضروری به منظور تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه می باشند. اینترفیس دستگاه Pharmacia UltrospecIII uv/vis ، در حال اسکن کردن اسپکتروفتومتر از طریق ویندوز XP می باشد. ultrospec_iii