اسپکتروفتومتر کامپیوتری مادون قرمز Perkin Elmer هم اکنون، به جای استفاده از رسم کننده کاغذی آن، دستگاه از اینترفیس ویندوز XP برای ضبط داده ها و نمودارها استفاده می کند. طیف سنج مادون قرمز برای تعیین گروه های عاملی در ترکیبات آلی استفاده می شود. این  ابزارها در تجزیه و تحلیل داروها، رنگ و غیره استفاده می شوند. اینترفیس دستگاه IR 781 782، در حال اسکن کردن اسپکتروفتومتر از طریق ویندوز XP می باشد. perkin_elmer_ir اسپکتروفتومتر کامپیوتری مادون قرمز