دانشکده تحقیقات صنایع شیمیایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1) اتوماسیونطیف سنجUV-Vis با استفاده از بورد جمع آوری داده ها ونرم افزار ویندوزXP(ایکس پی) 2)  هم ترازی پرتوی لیزر و توسعه نرم افزار برای شرکت فیلیپسPU9624 FTIR هم اکنون، به جای استفاده از رسم کننده کاغذی آن، دستگاه از اینترفیس ویندوز XP برای ضبط داده ها و نمودارها استفاده می کند. نرم افزار توسعه یافته ( با استفاده از کامپایلر توربو C++ تحتMS DOS 3.3) برای کامپیوتر قدیمی طیف سنج PU 9624 FTIR (نرم افزار SWIFT محافظت شده بوسیله کلید قفل CopyControl) ، فرمت داده ها را تغییر می دهد و آن را ( از طریق پورت سریال RS232) به کامپیوتر دیگر ( نرم افزار داده ابزار در ویندوز XP) برای استفاده از داده های پیشرفته و مدیریت نمودارها انتقال می دهد. اسکن کردن طیف سنج از طریق اینترفیس ویندوز XP تبدیل فوریه مادون قرمزدستگاه اسپکتروفتومتر ( FTIR) به منظور شناسایی گروه های شیمیایی در مواد و نمونه ها استفاده می شود. این روش برای تجزیه و تحلیل الیاف، رنگها، پلاستیکها، داروها و روغنها به کار می رود. نمونه ها خیلی سریع تر از ابزارهای استاندارد IR می توانند اندازه گیری شوند و به طور کلی این روش قادر است تا به شکل همه منظوره استفاده شود

ftirpu9600

آزمایشگاه تبدیل فوریه مادون قرمزدستگاه اسپکتروفتومتر - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ftir_fa

تقدیرنامه از طرف سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ftir_s

نوع جدیدی از نزم افزار توسعه یافته ویندوز XPبرای  PU 9600 FTIRشرکت فیلیپس