پس از تکمیل  فرآیند ثبت اختراع  محصول، از محصول  رو نمایی می شود